nylog-5.gif

 

                                                                    

    

   

  AKTUELLT

Årsmöte 2017 

DAGORDNING

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Godkännande av dagordning
 3. Beslut om mötets behöriga utlysande
 4. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 5. Val av 2 medlemmar, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera dagens protokoll
 6. Föredragning av styrelsens och revisorns berättelser samt beslut i frågan om ansvarsfrihet
 7. Val av ordförande eller vice ordförande samt övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen
 8. Val av 2 revisorer, båda godkända, varav den ene som ersättare
 9. Val av valkommitté
 10. Fastställande av årsavgift och budget
 11. Behandling av motioner från medlemmar och förslag från styrelsen
 12. Övriga frågor

Årsmöteshandlingar

Dokument från tidigare årsmöten

2016

2015

2014

2013

Logga-Arsmote-2018.jpg

IAOPA-3.jpg

Handla på nätet och hjälp AOPA

Logo-FH-small.jpg

1204p-cover-regular.jpg

AOPA Pilot

           AUGUSTI  2018

1204p-cover-regular.jpg

Den sanna bilden av Swedavia?

                                    AOPA Sweden | Linta Gårdsväg 5A, 168 74 Bromma | Tel. 08 29 50 00 | PG 35 10 05-4              © 2018 AOPA Sweden